top of page
EMİSYON ÖLÇÜM, ÖRNEKLEME ve ANALİZLERİ

Hava Kalitesi Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümü, imisyon ölçümü (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla hava kalitesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır.

 

Bu mevzuatlar;

Laboratuvarımızda sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla hava kalitesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır.

Bir kaynaktan yayılan ve çevre için zararlı etkileri olan her türlü gaz, sıvı ve katı atık emisyon olarak adlandırılır. Herhangi bir tesisten çevreye, doğaya emisyon yayan cihazlar, üretim prosesleri, bacalar vb şeylerdir. Çınar Çevre Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği ölçümleri gerçekleştirir. Emisyon ölçümü kapsamında aşağıdaki parametrelerin ölçüm, örnekleme ve analizlerinin tamamı laboratuvarımız tarafından yapılmaktadır.

 • SO2, CO, O2, CO2, NO, NOX,NO2 (Standart Yanma Gazları)

 • Partikül Madde (Toz) (TS ISO 9096 – TS EN 13284-1 –  EPA Metot 5)

 • Hız  ve Debi (TS ISO 10780)

 • Nem (EPA Metot 4)

 • İslilik (TS 9503)

 • Toplam Organik Karbon (TOC) (TS EN 12619)

 • Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Tayin, (VOC) (TS EN 13649)

 • Halojen Tayini (HCI, HBr, HF, Br2,CI2 ) (EPA Metot 26 A)

 • Metal Örnekleme ve Tayini (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni)

 • Metal Örnekleme ve Tayini (P, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) (EPA Metot 29 – TS EN 14385)

 • Amonyak Örneklemesi ve Analizi (EPA Metot CTM 027)

 • Krom +6 (Cr+6) Örnekleme ve Tayini (CARB 425)

 • Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini CARB 426)

 • Formaldehit Örneklemesi ve Tayini (EPA Metot 323)

 • Sülfürik Asit (H2SO4) ve Kükürt Dioksit (EPA Metot 8)

 • Hidrojen Sülfür (H2S) Oranının Tayini (EPA Metot 11)

 • CaO VE MgO Bileşiklerinin Örneklemesi Ve Tayini

 • PCDDF/PCDF Örneklemesi (TS EN 1948-1)

 • Ftalat Esterlerinin Örneklemesi ve Tayini (EPA Metot 0010)

 • PAH Örneklemesi ve Tayini (EPA Metot 0010 – ISO 11338-1 – ISO 11338-2 )

 • Fenoller Örneklemesi ve Tayini (EPA Metot 0010)

 • Poliklorlubifenillerin (PCB’s)  Tayini (EPA Metot 0010)

 • sVOC Örneklemesi ve Tayini (EPA Metot 0010)

Yapılan emisyon ölçüm, örnekleme ve analizleri sonucunda Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirten rapor formatına uygun bir şekilde emisyon raporu oluşturulur.

bottom of page