top of page
Çevresel Gürültü Ölçümleri

Gürültü Kalitesi Laboratuvarı olarak;  eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Çevre Mevzuatı kapsamında Çevresel Gürültü Ölçüm & Değerlendirmesi, Çevresel Titreşim Ölçüm & Değerlendirmesi, Sanayi, Karayolu ve Demiryolu Gürültü Ölçüm & Modellemesi ile birlikte, TÜRKAK kapsamında bina içi gürültü yayılım modellemesi ve bina içinden bina dışına gürültü yayılım modellemesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilen gürültü ve titreşim ölçüm, modelleme ve raporlamaları; ruhsat alım aşamasında gereken ve/veya şikayet üzerine Canlı Müzik İzin Belgesi (Canlı Müzik Ruhsatı) için alınması gereken Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu, Çevresel Titreşim Seviyesi Değerlendirme Raporu, Çevre İzni kapsamında firmaların alması gereken Akustik Raporu, planlama aşamasında veya mevcut durumun değerlendirmesine yönelik Karayolu ve Demiryolu Akustik Raporu ve bina yapı malzemelerinin etkinliğini belirlemek maksadıyla Bina İçi Akustik Raporundan oluşmaktadır.

Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu 

Gürültü kaynağına sahip işyeri ve atölyelerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ndeki standartlara uygun olarak gürültü ölçümü, değerlendirilmesi ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

 
Eğlence Yerleri İçin (Canlı Müzik Ruhsatı)

Canlı müzik izin belgesi (Canlı Müzik Ruhsatı), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.11.2015 tarihinde güncellenen Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre canlı müzik faaliyeti gösteren tüm Düğün Salonları, Kafe, Bar ve Gazino İşletmelerinin almakla yükümlü olduğu ve ancak Çevresel gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ile alınabilecek bir belgedir. Uzman kadromuz ile işletmede Çevresel Gürültü Ölçümleri gerçekleştirildikten sonra 10 gün içerisinde Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu işletmeye sunulmaktadır.

Yönetmeliğe göre canlı müzik, gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü olarak ele alınmaktadır.

Eğlence yerleri (düğün salonu, kafe, bar, gazino vb.) için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 24te belirtilen aşağıdaki şartların sağlanma zorunluluğu bulunmaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 24 aşağıdaki gibidir:

(1) Müzik yayını yapan eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün önlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

b) Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olan eğlence yerinden/yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden etkilenen yapı içindeki arka plan gürültü seviyesi değerini aşamaz.

c) Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olmayan eğlence yerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aşamaz.

ç) Birden fazla eğlence yerinden gürültüye hassas kullanımlara iletilen toplam çevresel gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA ve 9-12 dBC aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi, gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas kullanımlar arasındaki mesafe gibi faktörler göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır değerin aşılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir işletme sınır değer aşımından eşit olarak sorumludur. Gürültüye katkı oranlarına göre her bir işletme ve tesis gerekli tedbirleri alır.

d) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Yörenin özelliğine bağlı olarak gerekli görülmesi halinde, canlı müzik yayınının yapılacağı zaman dilimleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenebilir. Diğer saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.

e) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, yapılan denetimlerde (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde, fiziki olarak tamamen kapalı hale getirilir.

f) Fiziki olarak tamamen kapalı bir mekanda faaliyet gösteren eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi, (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.

g) Az hassas ve hassas olmayan kullanımların bulunduğu alanlarda açık ve yarı açık olarak faaliyet gösteren eğlence yerlerinden çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi, (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.

ğ) Bu madde kapsamında canlı müzik yapabilecek eğlence yeri veya yerlerinin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni alması şarttır. Bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşü alınır, gerekli görüldüğü takdirde yetkili idare Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatır ve rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşü esas alınır.

h) Bu maddede belirtilen esasların sağlanıp sağlanmadığı, yetkili idarenin belirleyeceği sürelerde sunulacak Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ve/veya yetkili idare koordinasyonunda diğer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yapılacak denetimler çerçevesinde kontrol edilir. Bu maddede belirtilen sınırların sağlanmadığı durumlarda iç mekanda ses seviyesini kontrol altında tutan sistemler kurdurulabilir.

ı) Birden fazla eğlence yerinin bulunduğu alanlarda, yetkili idare tarafından gerekli görülmesi halinde yukarıda sıralanan esasların dışında ayrıca çevresel gürültü seviyesinin kontrol altına alınması amacıyla periyodik olarak veya gerekli görülmesi halinde gürültü seviyesinin sürekli ölçülmesine yönelik sistem kurulur veya kurdurulur.

i) Kapalı eğlence yerlerinin dış giriş kapılarının üzerine Dikkat: İçerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır. şeklinde ışıklı ikaz levhalarının asılması zorunludur.

j) Bu maddede belirtilen eğlence yerlerinde gürültüden etkilenme seviyesinin işitme sağlığı ve kritik sağlık etkilerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde yapılır.

k) Canlı müzik izni alınmadan hiçbir suretle müzik faaliyeti gerçekleştirilemez.

 
İşyeri ve Atölyeler İçin

Gürültü kaynağına sahip işyeri ve atölyeler için (Ekmek fırınları, atölyeler, havalandırmaya sahip işletmeler vb.) Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.

İşyeri ve Atölyeler için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 22de belirtilen aşağıdaki şartları sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 22 aşağıdaki gibidir:

(1) İşletme, tesis, atölye, imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:

a) Her bir işletme ve tesisten çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-4’te verilen sınır değerleri aşamaz.

ÇGDYY EK-VII Tablo-4  Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri

b) Gürültüye hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstünde faaliyetini sürdüren; her bir işyeri, atölye, imalathane ve benzeri işletmelerden hava yoluyla çevreye yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla gürültüye hassas kullanımlara iletilen çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz.

c) Birden fazla işyeri, atölye, imalathane gibi işletmeler ile organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekânlar arasındaki mesafe ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır değerin aşılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir işyeri sınır değer aşımından eşit olarak sorumludur. Gürültüye katkı oranları belirlendikten sonra her bir işletme gerekli tedbirleri alır.

ç) İşletme, tesis, atölye, imalathane ve işyerlerinin faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aşamaz.

Çevresel Titreşim Seviyesi Değerlendirme Raporu

Titreşim kaynağına sahip işyeri ve atölyelerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun olarak titreşim ölçümü,  değerlendirilmesi ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

Patlatma yapılan işletmelerde gerçekleştirilen (maden ocakları, taş ocakları vb.)  patlatmaların civar konutlara etkisinin değerlendirilmesi ve titreşim kaynağı olan teçhizata sahip atölye ve işletmelerin konutlara maruziyetinin belirlenmesi için Laboratuvar uzman kadromuz tarafından Çevresel Titreşim Ölçümleri ve Raporlama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Titreşim kaynağı bulunan işletmelerin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25te belirtilen aşağıdaki şartları sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 aşağıdaki gibidir:

(1) Çeşitli titreşim kaynaklarının sebep olacağı çevresel titreşimin kontrol altına alınmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların çevredeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturduğu zemin titreşim seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-6’da verilen sınır değerleri aşamaz.

Ek-VII Tablo –6: Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak Titreşimlerin En Yakın Çok Hassas ve Hassas  Kullanım Alanının  Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri

b) İnşaatlarda kazık çakma gibi titreşim oluşturacak uygulamalar ile ağır inşaat makinelerinin sebep olacağı titreşimlerin çevrelerindeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturacağı titreşim seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-7’de verilen sınır değerleri aşamaz.

 

Ek-VII Tablo – 7: İnşaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri Titreşim Yaratan Operasyonların ve İnşaat Makinelerinin En Yakın Çok Hassas  ve Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri (1 Hz- 80 Hz arasındaki frekans bantlarında )

c) Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşimler Ek-VII’de yer alan Tablo-8 de verilen sınır değerleri aşamaz. Bu değerlerin üzerinde titreşim oluşturan makine ve teçhizat için, başta titreşim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik tedbirler alınarak, binada ölçülen titreşimler sınır değerlerin altına indirilir. Çok hassas ve hassas kullanımların yakınında bulunan demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları ile işletme ve tesislerin çok hassas ve hassas kullanımlarda yaratacağı titreşimler için de bu sınır değerler kullanılır.

Ek-VII Tablo-8: Binalarda, Bina İçindeki Makine ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Sınır Değerleri

* 1Hz-8 Hz arasında, 1.5 mm/s’den 0.3 mm/s’ye logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak azalmaktadır.

** 1Hz-8 Hz arasında 3.5 mm/s’den 0.6 mm/ s’ye logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak azalmaktadır.

ENDÜSTRİYEL TESİSLER İÇİN AKUSTİK RAPOR

Çevre İznine Tabi Tesislerin ve Çevre İznine Tabi Olmayan Tesislerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ndeki standartlara uygun olarak gürültü ölçümü, değerlendirilmesi, gürültü modellemesinin yapılması ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

Çevre İznine tabi işletmeler için Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alındıktan sonra TS ISO 8297, TS ISO 3744 ve TS ISO 3746 standartlarına göre tesis içi gürültü ölçümü ve çevresel gürültü ölçümleri yapıldıktan sonra TS ISO 9613-2 standardına göre hesaplama ve modelleme yapılarak işletme için Akustik Rapor hazırlanarak firmaya sunulmaktadır.

Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen ölçümleme, modelleme ve değerlendirme hizmetleri, çevre mevzuatına uygun olarak aşağıdaki standartlara uygun olarak hazırlanır:

Çevresel Gürültü Ölçüm & Değerlendirme
 • TS 9315 ISO 1996-1: Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 1: Temel Büyüklükler Ve Değerlendirme İşlemleri

 • TS ISO 1996-2: Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini

 

Çevresel Titreşim Ölçüm & Değerlendirme

 • TS ISO 4866: Mekanik titreşim ve şok – Binaların titreşimi –Titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz

 • TS 10354: Madencilik – Hava Şoku Ve Yer Titreşimi Ölçümü

 

Ses Güç Seviyesi (LW) Hesaplama & Gürültü Dağılım Modellemesi

 • TS ISO 8297: Akustik – Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini – “Mühendislik Metodu”

 • TS ISO 3744: Akustik –Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini- Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu

 • TS ISO 3746: Akustik – Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu

 • NMPB Routes 96 & XPS 31-133: Fransız Ulusal Karayolu Gürültüsü Hesaplama Yöntemi

 • Reken – Meervoorscrift Railverkeer Slawaai 96: Hollanda Ulusal Demiryolu Gürültüsü Hesaplama Yöntemi

 • TS ISO 9613-2: Akustik Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi

 

Bina İçi & Bina İçi- Bina Dışı Gürültü Yayılım Modellemesi

 • TS EN 12354-4: Binaların Akustiği – Binaların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması – Bölüm 4: İçerideki Sesin Dışarıya İletimi

 

Yukarıda verilen yöntem ve standartlar doğrultusunda eğitimli ve deneyimli uzman kadrodan oluşan ekibimiz tarafından sahada ölçümler yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda standartlarına uygun olarak hesaplama ve modelleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra veriler, ÇGDY Yönetmeliği’nin ilgili maddelerince değerlendirilerek Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu, Çevresel Titreşim Değerlendirme Raporu, Karayolu & Demiryolu Gürültü Haritaları ve Çevre İznine Tabi Olan Tesisler İçin Akustik Rapor olarak işletmeye sunulmaktadır.

bottom of page