top of page

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Akustik Laboratuvarı olarak;  eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Çevre Mevzuatı kapsamında Çevresel Gürültü Ölçüm & Değerlendirmesi, Çevresel Titreşim Ölçüm & Değerlendirmesi, Sanayi, Karayolu ve Demiryolu Gürültü Ölçüm & Modellemesi ile birlikte, TÜRKAK kapsamında bina içi gürültü yayılım modellemesi ve bina içinden bina dışına gürültü yayılım modellemesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilen gürültü ve titreşim ölçüm, modelleme ve raporlamaları; ruhsat alım aşamasında gereken ve/veya şikayet üzerine Müzik Yayın İzni için alınması gereken Akustik Rapor, Çevresel Titreşim Seviyesi Değerlendirme Raporu, Çevre İzni kapsamında firmaların alması gereken Akustik Raporu, planlama aşamasında veya mevcut durumun değerlendirmesine yönelik Karayolu ve Demiryolu Akustik Raporu ve bina yapı malzemelerinin etkinliğini belirlemek maksadıyla Bina İçi Akustik Raporundan oluşmaktadır.

 

İşyeri, Atölyeler için Akustik Rapor

Gürültü kaynağına sahip işyeri ve atölyelerin Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ndeki standartlara uygun olarak gürültü ölçümü, değerlendirilmesi ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39864&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

Eğlence Yerleri İçin (Canlı Müzik Ruhsatı)

Müzik Yayın İzni belgesi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 30.11.2022 tarihinde güncellenen Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ne göre gerçek enstrüman ve/veya seslerle, banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak müzik yayını yapılan tüm düğün salonları, kafe, bar ve gazino İşletmelerinin almakla yükümlü olduğu ve ancak Akustik Raporu ile alınabilecek bir belgedir. Uzman kadromuz ile işletmede Çevresel Gürültü Ölçümleri gerçekleştirildikten sonra 10 gün içerisinde Akustik Raporu işletmeye sunulmaktadır.

Eğlence yerleri (düğün salonu, kafe, bar, gazino vb.) için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Madde 11’de belirtilen aşağıdaki şartların sağlanma zorunluluğu bulunmaktadır. Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği  Madde 11 aşağıdaki gibidir:

(1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları Ek-2’de yer alan hükümleri sağlar.

(2) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına akustik rapor hazırlattırılır, değerlendirilir, müzik yayın izni verilir.

(3) Müzik yayın izin belgesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) Müzik yayını yapan deniz araçlarının, müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir.

(5) Müzik yayını yapan deniz araçlarının belirlenen koordinatlar dışında faaliyet göstermesi durumunda idari yaptırım uygulanır.

(6) Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyi, İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, sürekli izleme sistemi ile ölçülür.

(7) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerinin bulunduğu alanlarda Ek-2’deki Tablo 1’de yer alan sınır değerlerin sağlandığını tespit etmek üzere, ilgili idarenin elektronik olarak bilgilendirileceği çevresel gürültü sürekli izleme sistemi kurdurulur.

(8) İlgili idare ses basıncı düzeyini kontrol altında tutmak amacıyla akustik planlama yaptırabilir ve ses gücü sınırlayıcı sistemler kurdurabilir.

(9) Birden fazla müzik yayını yapan işyerinin veya müzik yayını yapan deniz aracının bir arada ve aynı anda faaliyet gösterdiği alanlarda, ilave gürültü kontrol tedbirleri belirlenebilir.

(10) Kurulması planlanan müzik yayını yapan işyerlerinin ilgili mevzuatta belirtilen yer seçimi ve planlamasında, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları dikkate alınır.

(11) Aynı takvim yılı içinde üç defa bu Yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilir. Müzik yayın izni iptal edilen işyeri iki takvim yılından sonra müzik yayın izni için tekrar başvurabilir.

 

İşyeri ve Atölyeler İçin

Gürültü kaynağına sahip işyeri ve atölyeler için (Ekmek fırınları, atölyeler, havalandırmaya sahip işletmeler vb.) Akustik Raporu hazırlanmaktadır.

İşyeri ve Atölyeler T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Madde 12’de belirtilen aşağıdaki şartları sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Madde 12 aşağıdaki gibidir:

(1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan endüstri tesisleri ve işyerleri Ek-2’de yer alan hükümleri sağlar.

(2) Endüstri tesisleri, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri kapsamında değerlendirilir.

(3) Endüstri tesislerinden ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü düzeyinin azaltılması için mevcut en iyi teknikler uygulanır.

(4) Yerleşim alanlarında kurulması planlanan işyerleri için, ruhsat verme aşamasında, gürültü yönetimine ilişkin bu Yönetmelikte yer alan hususlara uyulur.

(5) Endüstri tesisleri ve işyerlerine ilişkin ilave gürültü kontrol tedbirleri akustik raporlarda belirlenir.

(6) Endüstri tesisleri ve işyerlerinde çevresel gürültü kaynağı olan ekipmanların mümkün olduğunca kapalı ortamda olması sağlanır. Açık ortamda bulunması zorunlu olan soğutma fanı, klima, havalandırma, jeneratör gibi çevresel gürültü kaynaklarından hava aracılığıyla iletimi azaltmak üzere gerekli tedbirler alınır/aldırılır.

 

Çevresel Titreşim Seviyesi Değerlendirme Raporu

Titreşim kaynağına sahip işyeri ve atölyelerin Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ne uygun olarak titreşim ölçümü,  değerlendirilmesi ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

Patlatma yapılan işletmelerde gerçekleştirilen (maden ocakları, taş ocakları vb.)  patlatmaların civar konutlara etkisinin değerlendirilmesi ve titreşim kaynağı olan teçhizata sahip atölye ve işletmelerin konutlara maruziyetinin belirlenmesi için Laboratuvar uzman kadromuz tarafından Çevresel Titreşim Ölçümleri ve Raporlama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Titreşim kaynağı bulunan işletmelerin T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Madde 15’te belirtilen aşağıdaki şartları sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Madde 15 aşağıdaki gibidir:

(1) Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmalarda; oluşacak hava şoku, taş savrulması, titreşim gibi çevresel etkilerin asgari düzeyde tutulacağı bir patlatma paterni uygulanır. Ek-2’deki Tablo 3’te yer alan usul ve esaslara göre, patlatma yapılan alanın yakınındaki bina ve yapıların korunması için alınan tedbirler hazırlanan akustik raporlar içerisinde detaylı olarak açıklanır.

(2) Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların, çevredeki yapılarda oluşturduğu zemin titreşim düzeyi Ek-2’deki Tablo 3’te yer alan sınır değerleri sağlar.

(3) Demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları, işyerleri ve endüstri tesislerinin en yakın yapıda oluşturacağı titreşim düzeyi ile konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, bina içindeki makine ve teçhizatın oluşturacağı zemin titreşim düzeyi Ek-2’deki Tablo 4’te yer alan sınır değerleri sağlar.

(4) Şantiyelerde gerçekleşen faaliyetlerin çevredeki yapılarda oluşturacağı zemin titreşim düzeyi Ek-2’deki Tablo 5’te yer alan sınır değerleri sağlar.

(5) Titreşim düzeylerinin sınır değerleri sağlamasını teminen başta titreşim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik tedbirler alınır/aldırılır.

 

ENDÜSTRİYEL TESİSLER İÇİN AKUSTİK RAPOR

Çevre İznine Tabi Tesislerin ve Çevre İznine Tabi Olmayan Tesislerin Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ndeki standartlara uygun olarak gürültü ölçümü, değerlendirilmesi, gürültü modellemesinin yapılması ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

Çevre İznine tabi işletmeler için Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alındıktan sonra TS ISO 8297, TS ISO 3744 ve TS ISO 3746 standartlarına göre tesis içi gürültü ölçümü ve çevresel gürültü ölçümleri yapıldıktan sonra TS ISO 9613-2 standardına göre hesaplama ve modelleme yapılarak işletme için Akustik Rapor hazırlanarak firmaya sunulmaktadır.

Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen ölçümleme, modelleme ve değerlendirme hizmetleri, çevre mevzuatına uygun olarak aşağıdaki standartlara uygun olarak hazırlanır:

Çevresel Gürültü Ölçüm & Değerlendirme

 • TS ISO 1996-1: Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 1: Temel Büyüklükler Ve Değerlendirme İşlemleri

 • TS ISO 1996-2: Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini

Çevresel Titreşim Ölçüm & Değerlendirme

 • TS ISO 4866: Mekanik titreşim ve şok – Binaların titreşimi –Titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz

 • TS 10354: Madencilik – Hava Şoku Ve Yer Titreşimi Ölçümü

 

Ses Güç Seviyesi (LW) Hesaplama & Gürültü Dağılım Modellemesi

 • TS ISO 8297: Akustik – Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini – “Mühendislik Metodu”

 • TS ISO 3744: Akustik –Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini- Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu

 • TS ISO 3746: Akustik – Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu

 • NMPB Routes 96 & XPS 31-133: Fransız Ulusal Karayolu Gürültüsü Hesaplama Yöntemi

 • Reken – Meervoorscrift Railverkeer Slawaai 96: Hollanda Ulusal Demiryolu Gürültüsü Hesaplama Yöntemi

 • TS ISO 9613-2: Akustik Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi

 

Bina İçi & Bina İçi- Bina Dışı Gürültü Yayılım Modellemesi

 • TS EN 12354-4: Binaların Akustiği – Binaların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması – Bölüm 4: İçerideki Sesin Dışarıya İletimi

Yukarıda verilen yöntem ve standartlar doğrultusunda eğitimli ve deneyimli uzman kadrodan oluşan ekibimiz tarafından sahada ölçümler yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda standartlarına uygun olarak hesaplama ve modelleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra veriler, ÇGK Yönetmeliği’nin ilgili maddelerince değerlendirilerek Akustik Raporu, Çevresel Titreşim Değerlendirme Raporu, Karayolu & Demiryolu Gürültü Haritaları ve Çevre İznine Tabi Olan Tesisler İçin Akustik Rapor olarak işletmeye sunulmaktadır.

bottom of page