top of page

 

GÜRÜLTÜ HARİTALAMA

ENDÜSTRİYEL TESİSLER İÇİN AKUSTİK RAPOR - SANAYİ GÜRÜLTÜ HARİTALAMA

Çevre İznine Tabi Tesislerin ve Çevre İznine Tabi Olmayan Tesislerin Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ndeki standartlara uygun olarak gürültü ölçümü, değerlendirilmesi, gürültü modellemesinin yapılması ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

 

Çevre İznine tabi işletmeler için Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alındıktan sonra TS ISO 8297, TS ISO 3744 ve TS ISO 3746 standartlarına göre tesis içi gürültü ölçümü ve çevresel gürültü ölçümleri yapıldıktan sonra TS ISO 9613-2 standardına göre hesaplama ve modelleme yapılarak işletme için Akustik Rapor hazırlanarak firmaya sunulmaktadır.

 

ULAŞIM KAYNAKLARI GÜRÜLTÜ MODELLEMESİ

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ne uygun olarak karayolu ve demiryolu gürültüsünün ölçümü, değerlendirmesi, gürültü modellemesinin yapılması ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

Karayolu modellemesi; planlama aşamasında ve işletme aşamasında olan her karayolu için yapılabilmektedir. Bu şekilde planlama aşamasında olan karayolları için de daha inşası tamamlanmadan çevresindeki konutlara olabilecek etkisi belirlenebilmektedir.

Demiryolu modellemesi, mevcut durum ve planlama aşamasındaki tramvay, metro ve tren demiryollarının civar konutlara etkisinin belirlenmesi için uzman kadromuz tarafından gerçekleştirilerek firmaya mevzuata uygun Akustik Rapor olarak sunulmaktadır.

 

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği (ÇGKY) Dördüncü Bölüm'de Ulaşım Kaynakları için Çevresel Gürültü Kriterleri Madde 10’da verilmiştir. Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Madde 10 aşağıdaki gibidir:

(1) Ulaşım kaynaklarından çevreye yayılan çevresel gürültü düzeyi, Ek-2’de yer alan hükümleri ve sınır değerleri sağlar.

(2) Ulaşım araçları, çevresel gürültünün azaltılması için mevcut en iyi teknolojilerden faydalanır.

(3) Motorlu taşıtların korna ve egzozlarında yer alan gürültü azaltım ekipmanı üzerinde değişiklik yapılamaz, çalışmaz hale getirilemez.

(4) Motorlu taşıtların üzerinde veya içinde; korna veya ses çıkaran cihazlar zorunlu haller dışında gürültü rahatsızlığına neden olacak şekilde çalınamaz.

 

Laboratuvarımızca hazırlanan örnek karayolu ve demiryolu gürültü haritası aşağıdaki gibidir:

Karayolu Gürültü Modellemesi Örneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demiryolu Gürültü Modellemesi Örneği 

image.png
image.png

BİNA İÇİ-BİNA DIŞI GÜRÜLTÜ MODELLEMESİ

Bina içi gürültüsünün ve bina içi bina dışı gürültü modellemesinin yapılması ve raporlanması hizmeti verilmektedir. Bina içi gürültü, TS EN 12354 standartlarına uygun olarak bina içerisindeki gürültü kaynaklarının bina içerisindeki gürültü yayılımı ve bina içindeki gürültünün bina dışındaki noktalara ne şekilde dağıldığını gösteren bir modelleme ve raporlama çalışmasıdır. Ayrıca bina yapım aşamasında bina dışındaki gürültünün bina içine yayılımı sırasında ÇGDYY Ek VII Tablo 9’da verilen bina içi gürültü sınır değerlerinin sağlanması için hangi yapı malzemelerinin kullanılması gerektiğine yönelik raporlama çalışmasıdır.

Laboratuvarımızca hazırlanan örnek bina içi-bina dışı gürültü yayılım modellemesi aşağıdaki gibidir:

DİĞER AKUSTİK PROJE ÖRNEKLERİ

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD)  "12 İl Merkezinde (Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Edime, Eskişehir, Iğdır, Kars, Mersin, Kocaeli ve Sakarya) İkaz Alarm (Siren) Sistemleri Kurulması İçin Yerleşim Bilimlerinde Siren Sesi Yayılım ve Telsiz Kapsama Analizlerinin Yaptırılması Hizmet Alımı İşi" Laboratuvarımız tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Örnek olarak proje kapsamında Ankara İli için Laboratuvarımız uzman personellerince hazırlanan Siren Sesi Yayılım Analizi - Gürültü Haritası  aşağıda verilmiştir.

STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALAMA

Stratejik gürültü haritası, bir yerleşim yerinde bulunan farklı gürültü kaynaklarının (sanayi tesisleri, eğlence yerleri, kara yolu, demir yolu, vb.) yerleşim yerlerine olan etkisinin modellenmesidir.

 

Laboratuvarımızca Stratejik Gürültü Haritalama Hizmeti verilmektedir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) Sekizinci Bölüm'de Stratejik Gürültü Haritalama Esas ve Kriterleri madde 29'da verilmiştir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 29 aşağıdaki gibidir:

 

MADDE 29 – (1) a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) En geç 31/12/2016 tarihine kadar;

1) İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,

2) Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları,

3) Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları,

4) Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği ana hava alanları,

için bir önceki takvim yılındaki durumu gösteren stratejik gürültü haritaları hazırlanır.

b) En geç 30/6/2011 tarihine kadar ve daha sonra her beş yılda bir stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan; yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda altmış binden fazla sayıda trenin geçtiği ana demir yolları, ana hava alanları ve iki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları Bakanlığa bildirilir.

c) 30/6/2018 tarihine kadar ve bu tarihten sonra her beş yılda bir;

1) Yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,

2) Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları,

3) Yılda otuz binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları

için bir önceki yıldaki durumu gösteren stratejik gürültü haritaları hazırlanır.

ç) En geç 30/6/2014 tarihine kadar ve daha sonra her beş yılda bir stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan; yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda otuz binden fazla sayıda trenin geçtiği ana demir yolları ve yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları Bakanlığa bildirilir.

d) Stratejik gürültü haritaları Ek-IV’te yer alan stratejik gürültü haritalama için asgari gereksinimleri karşılayacak nitelikte hazırlanır.

e) Komşu konumda olan ülkelerin sınırlarına yakın bölgelerin stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği yoluna gidilir.

f) Stratejik gürültü haritaları hazırlandıkları tarihten sonra en az beş yılda bir gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir.

g) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde verilen yerleşim alanları için hazırlanacak gürültü haritaları; kara yolu, demir yolu, hava yolu trafik gürültüsü ile limanlar, sanayi alanları, atölye-imalathane-eğlence yerleri ve benzeri işletmelerin bulunduğu alanlar için ayrı ayrı yapılır.

 

EYLEM PLANLARI HAZIRLAMA

Eylem Planları, Stratejik Gürültü Haritası hazırlanan yerleşim yerinde gerektiğinde gürültü seviyesinin düşürülmesi de dahil olmak üzere gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek için tasarlanan planları içermektedir.

Laboratuvarımızca Eylem Planları Hazırlama Hizmeti verilmektedir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) Dokuzuncu Bölüm'de Eylem planları hazırlama esasları madde 30'da verilmiştir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 30 aşağıdaki gibidir:

MADDE 30 – (1) Eylem Planlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Gerektiğinde en geç 31/12/2017 tarihine kadar;

1) Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları, ana hava limanları ve yakınındaki yerler,

2) İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,

için gürültü seviyesinin azaltılması da dâhil olmak üzere gürültü ile ilgili hususlar ve gürültünün etkileri ile baş etmeye yönelik eylem planlarının hazırlanmış olması gerekir. Eylem planları dâhilindeki tedbirler yetkili idarenin insiyatifi altındadır. Ancak, bu Yönetmelikte verilen sınır değerlerin aşıldığı durumlar ya da yetkili idarelerce seçilen diğer kriterler olarak tanımlanan öncelikler eylem planında özellikle belirtilir ve stratejik gürültü haritalamaları ile tespit edilen en önemli bölgelerde uygulanır.

b) En geç 18/7/2019 tarihine kadar;

1) Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda otuz binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları ve yakınındaki yerler,

2) Yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları

için, bu Yönetmelikte verilen sınır değerlerin aşılması durumu ya da yetkili idarelerce seçilen diğer kriterler olarak tanımlanan önceliklere belirgin bir şekilde yer veren eylem planlarının hazırlanmış olması temin edilir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterler hakkında yetkili idarelerce Bakanlığa bilgi verilir.

ç) Eylem planları Ek-V’te verilen eylem planları için asgari gereksinimleri karşılayacak şekilde hazırlanır.

d) Mevcut gürültü durumunu etkileyen çok önemli bir değişikliğin meydana gelmesi üzerine ve hazırlandıkları tarihten itibaren en az beş yılda bir eylem planları gözden geçirilir ve gerekiyorsa revize edilir.

e) Komşu konumda olan ülkelerin sınırlarına yakın bölgeler için eylem planlarının hazırlanmasında, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği yoluna gidilir.

f) Eylem planlarının hazırlanma ve gözden geçirilmesine katılım için önceden ve etkili fırsatların verilmiş olması şartıyla, eylem planlarını hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşlarca eylem planlarının kamuoyuna danışılması, bu katılım sonuçlarının dikkate alınması ve kamuoyunun alınan karar konusunda bilgilendirilmesi temin edilir. Bu bilgiler kolay ulaşılabilir ve tam anlaşılır şekilde sunulur. Bilgilerin en önemli noktalarını özetleyen bir metin yurt çapında yayın yapan yüksek tirajlı en az bir gazete ile mahalli gazetede ilan edilir. Eylem planları ile ilgili dokümanlar ilanın yayımından itibaren dört ay süreyle kamuoyunun kullanımına açık tutulur. Bu süre içerisinde eylem planları ile ilgili görüşler yazılı olarak eylem planlarını hazırlayan kurum ve kuruluşlara verilir. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar kişisel haklarla ilgili değilse dikkate alınmaz.

 

Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen ölçümleme, modelleme ve değerlendirme hizmetleri, çevre mevzuatına uygun olarak aşağıdaki standartlara uygun olarak hazırlanır:

Çevresel Gürültü Ölçüm & Değerlendirme
  • TS 9315 ISO 1996-1: Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 1: Temel Büyüklükler Ve Değerlendirme İşlemleri

  • TS ISO 1996-2: Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini

 
Çevresel Titreşim Ölçüm & Değerlendirme
  • TS ISO 4866: Mekanik titreşim ve şok – Binaların titreşimi –Titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz

  • TS 10354: Madencilik – Hava Şoku Ve Yer Titreşimi Ölçümü

 
Ses Güç Seviyesi (LW) Hesaplama & Gürültü Dağılım Modellemesi
  • TS ISO 8297: Akustik – Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini – “Mühendislik Metodu”

  • TS ISO 3744: Akustik –Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini- Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu

  • TS ISO 3746: Akustik – Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu

  • NMPB Routes 96 & XPS 31-133: Fransız Ulusal Karayolu Gürültüsü Hesaplama Yöntemi

  • Reken – Meervoorscrift Railverkeer Slawaai 96: Hollanda Ulusal Demiryolu Gürültüsü Hesaplama Yöntemi

  • TS ISO 9613-2: Akustik – Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi

bottom of page