top of page
Toprak, Arıtma Çamuru ve Atık Analizleri

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi kapsamında uluslararası standartlar güncel uluslararası standartlar (USA, EPA, SM, TS, NIOSH, ASTM, CARP, VDI) kullanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış mevzuatlar kapsamında toprak analizleri yapılmaktadır. Ayrıca atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafı sürecinde;

  • Oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı suları ve yüzeysel suların üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilerek çevre kirliliğinin önlenmesine,

  • Atıkların türüne göre uygun depo tabanı teknik tasarımlarının yapılması ve düzenli depolama tesislerinin inşa edilmesine,

  • Düzenli depolama tesislerine atık kabulü işlemlerine,

  • Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, kapatılması ile kapatma sonrası kontrol ve bakım süreçlerine,

  • İşletme, kapatma ve kapatma sonrası bakım süreçlerinde sera etkisi de dâhil olmak üzere çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek olumsuzlukların önlenmesine,

  • Mevcut düzenli depolama tesislerinin ıslahı, kapatılması ve kapatma sonrası bakım süreçleri kapsamında atık ve arıtma çamuru analizleri yapılmaktadır.

Numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Toprak, Atık ve Arıtma Çamurundan Numune Alma Eğitimi” almış personellerimiz tarafından standartlara uygun olarak alınmakta ve standartlara uygun olarak laboratuvara taşınmaktadır. Numuneler alındığı gün analize kabul edilmekte ve ortalama 5-7 iş günü içerisinde analizleri tamamlanmaktadır. Laboratuvarımız, belirtilen parametrelerin tümünden T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. Toprak, arıtma çamuru ve atık kapsamında GC/MS, GC/FID, GC/ECD, IC ile Kromotografik, İCP/MS (endüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometrisi) ve yakma tipli TOC analizörleri  ile  yapılan analizlerden bazıları;

pH Ölçümü Mineral Yağlar ve Türevleri (C10 – C40) Tayini

Nem Tayini Poliklorlu Bifenillerin (PCBs) Tayini

Elektriksel İletkenlik Ölçümü LOİ (Kızdırma Kaybı) Tayini

Klorür Tayini Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini

Florür Tayini Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini

Sülfat Tayini Çözünmüş Organik Karbon (DOC) Tayini

Toplam Çözünen Katı Tayini Uçucu Organik Bileşikler (VOCs ) Tayini

Fenol İndexi Tayini Katran ve Petrol Kökenli Yağlar Tayini

Toplam Fosfor Tayini Organoklorlu Pestisitlerin Tayini

Toplam Azot Tayini Organofosforlu Pestisitlerin Tayini

Organik Madde (%) Tayini Karbamatlı Pestisitlerin Tayini

BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen ve Ksilenler) TayiniPolisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAHs) Tayini

Ağır Metal Analizleri (Sb, As, Cu, Ba, Be, B, Hg, Zn, Ag, Cd, Sn, Co, Cr, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Tl, Ti, U, V)

 

İlgili Mevzuatlar;

bottom of page